hamburger overlay

Hướng dẫn sử dụng

Xem và lưu lại hướng dẫn sử dụng, chọn sản phẩm theo danh sách bên dưới

 

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Instant FW

Accu-Chek Instant S

Accu-Chek Active

Accu-Chek Instant

Accu-Chek Performa

 

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Instant

Accu-Chek Active

Accu-Chek Performa

 

THIẾT BỊ LẤY MÁU VÀ KIM LẤY MÁU

Accu-Chek SoftClix

Accu-Chek FastClix

Accu-Chek Safe-T-Pro Uno

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

 

VẬT LIỆU KIỂM SOÁT (DUNG DỊCH CHỨNG)

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Instant

Accu-Chek Active

Accu-Chek Performa

 

BỘ KIỂM TRA TÍNH TUYẾN TÍNH ACCU-CHEK

---