Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Hướng dẫn sử dụng

Xem và lưu lại hướng dẫn sử dụng, chọn sản phẩm theo danh sách bên dưới

 

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT / BLOOD GLUCOSE METER

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Instant

Accu-Chek Active

 

QUE THỬ ĐƯỜNG HUYẾT / BLOOD GLUCOSE TEST STRIP

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Instant

Accu-Chek Active

Accu-Chek Performa

 

THIẾT BỊ LẤY MÁU VÀ KIM LẤY MÁU / LANCET AND LANCING DEVICE

Accu-Chek SoftClix

Accu-Chek FastClix

Accu-Chek Safe-T-Pro Uno

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus

CoaguChek Softclix

 

VẬT LIỆU KIỂM SOÁT ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG HUYẾT (DUNG DỊCH CHỨNG) / CONTROL

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Instant

Accu-Chek Active

Accu-Chek Performa

 

NEW! KIM BÚT TIÊM ACCU-FINE / ACCU-FINE PEN NEEDLE

 

BỘ KIỂM TRA TÍNH TUYẾN TÍNH ACCU-CHEK

---