Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Đăng ký bảo hành máy Accu-Chek

Điều khoản và Điều kiện áp dụng*

(*) Các trường thông tin có * là bắt buộc

(For Accu-Chek Guide Meter only)

Ví dụ số Seri:

Tham khảo hình dưới đây để tìm số seri.