Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Cập nhật và có hiệu lực: 16/06/2020
 
Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (“Điều khoản”) áp dụng cho trang web Accu-Chek® (“Trang web”) tại địa chỉ www.accu-chek.com.vn và tất cả các URL được liên kết. Roche Diabetes Care – Bộ phận thuộc tập đoàn Roche (“Roche”) sở hữu và kiểm soát Trang web.
 
VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CẨN THẬN. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THỎA THUẬN NÀY. Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin qua Trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng ngay lập tức việc sử dụng Trang web. Việc bạn truy cập Trang web của chúng tôi cho mục đích giới hạn để xem xét các Điều khoản này không cấu thành sự chấp nhận của bạn trừ khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục tham gia Trang web cho thấy bạn chấp thuận Điều khoản, bao gồm cả việc bạn chấp thuận Chính sách quyền riêng tư và việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, quản lý và lưu trữ Thông tin định danh cá nhân của bạn (như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư). Chính sách quyền riêng tư được kết hợp vào các Điều khoản dưới đây như một tài liệu được quy định đầy đủ.
Roche bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều khoản này bất cứ khi nào bạn truy cập Trang web này để biết bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ sửa đổi hoặc thay thế nào đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận với các sửa đổi hoặc thay thế đó.
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA LUẬT ÁP DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (XEM PHẦN 16) VÀ LÀ CĂN CỨ ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI.
Bạn chấp thuận các điều khoản như sau:

1. Đối tượng sử dụng Trang web của chúng tôi

Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi nếu bạn chấp thuận với tất cả Điều khoản. Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật hiện hành. Nếu bạn gửi thông tin cho chúng tôi thông qua Trang web này, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ và bạn đồng ý cập nhật thông tin của mình để giữ thông tin chính xác và đầy đủ. Việc gửi thông tin qua trang web này bởi bất kỳ ai dưới 16 tuổi đều bị nghiêm cấm.

2. Trang web chỉ nhằm cho mục đích cung cấp thông tin

Tất cả thông tin, bao gồm bất kỳ thông tin sản phẩm hoặc thông tin được chọn lọc liên quan đến các bệnh lý và cách điều trị có thể được đăng trên Trang web, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể có trong bất kỳ e-mail hoặc hình thức liên lạc nào khác mà bạn nhận được khi phản hồi việc đăng ký tham gia từ Trang web này, về bản chất đều là thông tin chung và chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.
Trang web KHÔNG nhằm mục đích cung cấp tư vấn y khoa. Bạn hiểu và chấp thuận rằng Roche không sử dụng Trang web này để cung cấp tư vấn y tế, tư vấn tài chính hoặc tư vấn pháp lý và bạn không nên cho rằng thông tin được truyền tải qua trang web này tuân theo luật hoặc quy định về quyền riêng tư về sức khỏe, tài chính hoặc pháp lý. Bạn sẽ không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trên Trang web này như thể đó là lời khuyên từ các chuyên gia. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ có bất kỳ vấn đề nào về tình trạng sức khỏe, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Đừng bỏ qua hoặc trì hoãn việc nhận tư vấn y khoa dựa trên việc tham khảo thông tin đăng trên Trang web này.

3. Chính sách sử dụng Trang web 

Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả e-mail mà bạn cung cấp thông qua Trang web tới Roche. Nếu e-mail do bạn gửi bao gồm các Biến cố bất lợi hoặc Tác dụng phụ khi sử dụng một thiết bị y tế, Roche có thể được yêu cầu liên hệ với bạn để thu thập thêm thông tin. Bằng cách gửi nội dung, bạn chấp thuận rằng bạn: (i) tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã có được tất cả các giấy phép, miễn trừ, ủy quyền, quyền để chuyển nội dung đó; (ii) cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, truyền tải hoặc hiển thị công khai nội dung theo các điều khoản (nếu có) được hiển thị trên phần của Trang web nơi nội dung được gửi, hoặc được thông báo đến bạn khi gửi nội dung đó; và (iii) cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng tên cá nhân hoặc doanh nghiệp được gửi liên quan đến nội dung đó. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Trang web này, nội dung bạn cung cấp cho Roche thông qua Trang web này được cung cấp miễn phí và không phải là thông tin bảo mật. Roche có thể tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ và chuyển thông tin cho người khác vì bất kỳ lý do gì mà không cần sự cho phép của bạn hoặc chi trả phí cho bạn. Roche có thể sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc các kỹ thuật khác có trong thông tin do bạn cung cấp cho bất kỳ mục đích nào. Với việc cung cấp cho chúng tôi những nội dung như vậy, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, được thanh toán đầy đủ và miễn phí bản quyền để sử dụng và khai thác theo bất kỳ cách nào và với tất cả loại hình nội dung. Roche không từ bỏ bất kỳ quyền nào có thể phải có đối với các ý tưởng tương tự hoặc liên quan mà trước đây được biết đến bởi các nhân viên và đại diện của Roche, hoặc có được từ các nguồn khác ngoài bạn.
Bạn KHÔNG được phép sử dụng Trang web của chúng tôi để truyền tải hoặc chia sẻ nội dung:
 • Chứa nội dung bất hợp pháp hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp với ý định thực hiện các hoạt động đó.
 • Chứa các mối đe dọa đáng kể hoặc tổ chức các hành vi bạo lực trong thế giới thực.
 • Chứa bất cứ điều gì tục tĩu, phỉ báng, quấy rối, xúc phạm hoặc độc hại.
 • Theo dõi, quấy rối hoặc làm tổn hại một cá nhân khác.
 • Thúc đẩy sự phân biệt đối xử, sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận, quấy rối hoặc làm tổn hại đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của các bên thứ ba.
 • Quấy rối người khác bằng thông tin rác. Chia sẻ nội dung quảng cáo, quảng cáo hoặc chào mời không liên quan hoặc không phù hợp.
 • Các nội dung khác vi phạm Điều khoản và Điều kiện sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Bạn cũng không được phép:
 • Thực hiện bất cứ hành vi vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ ủy thác của bạn.
 • Sao chép, chuyển nhượng, bán, bán lại hoặc sử dụng sai mục đích bất kỳ nội dung nào từ Trang web của chúng tôi, trừ khi được ủy quyền cụ thể để thực hiện điều đó.
 • Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai trong hệ thống của chúng tôi hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi, trừ khi được ủy quyền cụ thể để thực hiện điều đó.
 • Phá hoại hoặc né tránh các biện pháp xác thực hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng của chúng tôi, trừ khi được ủy quyền cụ thể để thực hiện điều đó.
 • Mạo danh hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Khuyến khích hoặc giúp đỡ bất cứ ai thực hiện bất kỳ hành vi nào bị cấm trong phần này.
 • Sử dụng Trang web theo cách có thể có bất kỳ can thiệp vào việc sử dụng và trải nghiệm trên Trang web.
 • Thu thập hoặc cố gắng thu thập bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được chủ ý cung cấp hoặc cung cấp thông qua Trang web.
 • Dịch ngược, tách rời hoặc thiết kế đảo ngược Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp hoặc tham gia vào việc thu thập địa chỉ e-mail hoặc thông tin cá nhân khác, gửi e-mail không được yêu cầu, cuộc gọi điện thoại, thư tín, giả mạo, làm đầy, gây quá tải, làm mờ, quét màn hình, quét cơ sở dữ liệu, hoặc mọi quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web.
 • Tra cứu ngược, tra cứu hoặc tìm cách tra cứu về nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào của bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác đến Trang web.
Bạn không được sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, xuất bản, cấp phép, sửa đổi, dịch, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, bán hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ nội dung, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc doanh nghiệp nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
Mặc dù vậy, bạn có thể hiển thị các trang của Trang web, sao chép điện tử, tải xuống máy tính cá nhân, thiết bị di động của bạn hoặc sử dụng các công nghệ khác để truy cập Trang web theo bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn được nêu rõ liên quan đến tài liệu cụ thể trên Trang web; và in một phần các trang từ Trang web thành một bản sao duy nhất chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, hợp pháp của riêng bạn. Nếu bạn sử dụng tài sản trí tuệ khác trên Trang web, trừ khi được quy định ở trên, bạn có thể vi phạm luật bản quyền và các luật khác của Mỹ, các quốc gia khác, cũng như luật pháp hiện hành và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng trái phép đó, bao gồm cả quy định trong Mục 10 dưới đây.

4. Sửa đổi và ngừng truy cập vào Trang web

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, để sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Trang web của chúng tôi và / hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Trang web mà không cần thông báo cho bạn; hoặc thu hồi khả năng truy cập Trang web của bạn mà không cần thông báo cho bạn vì bất kỳ lý do nào hoặc vì sự thuận tiện của chúng tôi. Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng, tính năng hoặc yêu cầu và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc dừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web. Theo đó, Roche có thể chấm dứt việc bạn sử dụng tất cả hoặc một phần Trang web vì bất kỳ lý do gì. Roche, kể cả các công ty con và chi nhánh, hoặc bất kỳ quản lý, giám đốc, thành viên, đối tác, cổ đông, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, và các đối tác kinh doanh khác, và nhân viên, nhà thầu và đại lý khác của họ sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bạn cho bất kỳ hành động nào như vậy. Bạn có thể ngừng sử dụng Trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào.

5. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba như một tiện ích cho bạn. Roche không kiểm soát, không chịu trách nhiệm và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với tất cả thiệt hại phát sinh liên quan đến nội dung, quy định hoặc tiêu chuẩn của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng bất kỳ liên kết của bên thứ ba không ngụ ý rằng chúng được khuyến nghị hoặc chứng thực bởi Roche. Bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho việc truy cập và sử dụng các trang web của bên thứ ba và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web của bên thứ ba.

6. Báo cáo Biến cố bất lợi và Tác dụng phụ

Bạn được khuyến khích báo cáo Biến cố bất lợi và tác dụng phụ có liên quan đến sản phẩm của Roche Diabetes Care, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm thương hiệu Accu-Chek cho chúng tôi theo thông tin sau:
 • Số điện thoại tổng đài miễn phí cước cuộc gọi 1800 1597
 • Email: [email protected] 

7. Truyền thông qua các phương tiện điện tử

Là các hình thức liên lạc giữa bạn và chúng tôi sử dụng các phương tiện điện tử, dù thông qua Trang web hoặc qua e-mail. Nhằm mục đích ràng buộc, bạn (a) đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử; và (b) chấp thuận rằng tất cả các điều khoản, thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các hình thức truyền thông khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các hình thức truyền thông đó sẽ đáp ứng nếu chúng được viết ra.

8. Dịch vụ di động

Nếu bạn truy cập Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào bằng thiết bị di động, ứng dụng, hoặc qua tin nhắn văn bản nếu được phép, bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hay tất cả phí dịch vụ liên quan, bao gồm tất cả các mức phí, phí tin nhắn và phí dữ liệu áp dụng bởi nhà mạng cung cấp dịch vụ không dây của bạn; và để tuân thủ tất cả các điều khoản sử dụng được áp dụng bởi nhà mạng cung cấp dịch vụ không dây của bạn, Roche không tuyên bố và không đảm bảo Trang web sẽ tương thích với thiết bị di động của bạn.

9. Trang web chỉ dành cho cư dân Việt Nam 

Việc sử dụng Trang web này chỉ dành cho cư dân Việt Nam. Trang web này gồm các thông tin về sản phẩm hướng tới đông đảo bạn đọc và có thể có những thông tin sản phẩm không có hiệu lực tại quốc gia của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi truy cập thông tin nào vi phạm quy định, quy trình pháp lý, đăng ký và sử dụng tại quốc gia của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho nguy cơ và rủi ro khi truy cập trang web này từ bên ngoài Việt Nam.

10. Sở hữu trí tuệ và bản quyền

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện, mã, tài liệu và tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trên Trang web này, bao gồm giao diện, lựa chọn và sắp xếp, thiết kế và tổ chức của Trang web và tổng hợp nội dung, mã, dữ liệu và tài liệu trên Trang web , là tác phẩm thuộc sở hữu của Roche (hoặc được Roche sử dụng với sự cho phép phù hợp của bất kỳ chủ sở hữu bên thứ ba nào) và được bảo vệ bởi Luật tương ứng. Mọi sự sao chép, truyền lại hoặc sử dụng khác đều bị nghiêm cấm như được mô tả dưới đây. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu theo hàm ý, nguyên tắc không phủ nhận hoặc bằng cách khác để truyền đạt hoặc cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền theo bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu nào của Roche hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào. Trang web được bảo hộ như một tác phẩm tập thể theo luật Mỹ và các luật bản quyền khác, và là tài sản của Roche.
Các tác phẩm tập thể bao gồm các tác phẩm được cấp phép cho Roche. Trừ khi có quy định khác trên Trang web, các nhãn hiệu được hiển thị, logo công ty, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và biểu tượng (gọi chung là “Nhãn hiệu”) phải tuân theo các quyền sở hữu nhãn hiệu của, và thuộc quyền sở hữu của Roche, các công ty con và chi nhánh của Roche và người cấp phép tương ứng. Các Điều khoản này không cấp bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền nào khác để sử dụng Nhãn hiệu.
Bằng các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn, các nhãn hiệu của Roche bao gồm: ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360 °, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK INSTANT S, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK SUGARVIEW, FASTCLIX và SOFTCLIX.
Bất kỳ việc sao chép lại, truyền tải lại hoặc những việc sử dụng khác đều bị nghiêm cấm. Việc yêu cầu cho phép được sao chép lại bất kỳ thông tin nào trong Trang web này phải được gửi tới nhà quản trị web qua địa chỉ email: [email protected].

11. Danh sách sản phẩm

Bất kỳ hình ảnh hoặc mô tả của hàng hóa và dịch vụ trên Trang web hoàn toàn cho mục đích cung cấp thông tin. Roche không tuyên bố bất cứ điều gì về tính đầy đủ, độ chính xác, độ tin cậy, tính hợp lệ hoặc tính kịp thời của những hình ảnh hoặc mô tả đó (bao gồm giá cả, tính năng, chi tiết hoặc các thông tin được liệt kê khác). Những hình ảnh hoặc mô tả đó, cũng như sự hiện diện của hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

12. Từ chối Bảo đảm

Trang web này và các nội dung trên đó được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”. Không có bảo đảm, khiếu nại hoặc sự đại diện nào được đưa ra bởi Roche, cả những thể hiện rõ ràng, ngụ ý, hoặc theo luật định, đối với Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn: sự đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sự không vi phạm của các bên thứ ba, khả năng thương mại hoặc cho một mục đích cụ thể; Roche cũng không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang web và các nội dung trên trang web, cũng như các trang có liên kết đến Trang web sẽ luôn luôn có sẵn, dễ tiếp cận, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, đầy đủ, hợp thời và không bị lỗi.
Roche cũng không đại diện hoặc đảm bảo rằng máy chủ của Trang web sẽ không có hoặc bao gồm những tài liệu có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm, nhưng không giới hạn, virus máy tính / điện thoại di động, trojan, worm, các thành phần có hại, dữ liệu bị sai, hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc) có thể gây tổn hại, phá hủy bất lợi, hạn chế, gây cản trở, can thiệp, giảm giá trị, ngăn chặn, lừa dối hay chiếm đoạt các chức năng của hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn truy cập vào Trang web qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Trang web.
Tài liệu tải xuống hoặc có được qua việc sử dụng Trang web được thực hiện bởi quyết định và rủi ro của bạn và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các thiệt hại về tài chính, mất dữ liệu hoặc các tổn thất khác do việc tải xuống tài liệu đó. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Trang web hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về bạn.

13. Giới hạn Bảo đảm sản phẩm trong một số trường hợp

Xem Điều khoản và Điều kiện bảo hành cho các sản phẩm tại đây. Không có thông tin nào trên Trang web sẽ bổ sung, thay thế, hoặc sửa đổi các điều khoản được quy định trên.
Roche không bảo đảm, chứng thực, bảo hành hay nhận trách nhiệm cho bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi một bên thứ ba thông qua Trang web hoặc các trang và dịch vụ được liên kết. Roche cũng sẽ không là một bên liên quan trong bất kỳ hình thức giám sát giao dịch nào giữa bạn và nhà cung cấp hàng hóa hay dịch vụ của bên thứ ba.

14. Giới hạn Trách nhiệm

Roche, kể cả các công ty con và chi nhánh của Roche, hoặc các quản lý, giám đốc, nhân viên, đối tác, cổ đông, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ và bên cấp phép của Roche (các “thực thể được bảo hộ”) sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Thiệt hại gây ra do nguyên nhân gián tiếp, sự cố, hậu quả, do trừng phạt hoặc trong trường hợp đặc biệt;
 • Thiệt hại gây ra do tổn thương cá nhân, tử vong bất đáng, suy giảm lợi nhuận;
 • Thiệt hại do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web và nội dung trên Trang web;
 • Thiệt hại gây ra do Trang web bị lỗi, bị gián đoạn, bị chậm trễ hay ngưng hoạt động hoặc truyền tải các nội dung trên trang;
 • Thiệt hại gây ra do virus máy tính, sự cố hỏng hóc của đường truyền hệ thống, việc mất khả năng sử dụng Trang web và các nội dung trên trang.
NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGƯNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

15. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, không gây thiệt hại và bảo vệ Roche và các chi nhánh, công ty con, các quản lý, giám đốc, nhân viên, nhà thầu phụ, đại lý của Roche bằng chi phí của bạn, đối với tất cả các khiếu nại, khiếu kiện, tố tụng của bên thứ ba, phù hợp và liên quan đến các trách nhiệm, thiệt hại, công nợ, tiền phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý và chi phí giải quyết tranh chấp khác) phát sinh cho Roche có liên quan đến (a) hành vi của bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, hoặc (b) Bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Trang web.

16. Luật áp dụng và phương thức giải quyết tranh chấp

Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
Các phương thức giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Trang web sẽ tuân theo pháp luật Việt Nam và phán quyết của Tòa Án có thẩm quyền sẽ là phán quyết cuối cùng.

17. Cập nhật các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Mỗi lần bạn sử dụng Trang web, bạn nên truy cập và xem lại Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Roche có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Mọi sự thay đổi trong Điều khoản sẽ được đăng trên trang này và chúng tôi sẽ cập nhật ngày Cập nhật và hiệu lực để phản ánh ngày thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi Trang web được cập nhật bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản cho thấy sự chấp thuận của bạn rằng bạn bị ràng buộc bởi các thay thế, sửa đổi, cập nhật đó.