Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Pháp lý và quyền riêng tư

Roche Diagnostics Corporation(RDC) đã và sẽ nỗ lực đưa thông tin chính xác và cập nhật trên trang web ACCU-CHEK®. Tuy nhiên, RDC không tuyên bố hoặc bảo đảm, bất kể là tường minh hoặc ngụ ý, về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin có hoặc được nhắc đến ở đó. Mọi người sử dụng đồng ý rằng bản thân phải chịu mọi rủi ro nguy hiểm của mọi việc truy cập và sử dụng trang web ACCU-CHEK® và trang web bất kỳ liên kết với accu-chek.com.vn và nội dung của chúng. RDC cũng như bên khác bất kỳ tham gia sáng tạo, sản xuất hoặc chuyển giao trang web ACCU-CHEK® hoặc trên trang web bất kỳ liên kết với accu-chek.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo cách bất kỳ đối với tổn hại trực tiếp, có liên quan, hậu quả hoặc trừng phạt bất kỳ phát sinh từ việc quí vị truy cập, sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng accu-chek.com.vn hoặc trang web bất kỳ liên kết với trang web ACCU-CHEK®, hoặc lỗi hoặc sơ suất bất kỳ trong nội dung của chúng.

Trang web accu-chek.com.vn của RDC và thông tin có hoặc được nhắc đến ở đó chỉ nhằm mục đích thông tin. Trang web được thiết kế để trợ giúp chứ không phải thay thế quan hệ giữa bệnh nhân - bác sĩ hiện hữu. Mọi bản văn, hình ảnh và tranh ảnh minh họa xuất hiện trên trang web ACCU-CHEK® là tác phẩm có bản quyền độc quyền của RDC và được bảo hộ theo luật bản quyền liên bang Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và quốc tế. Tuyệt đối cấm sao chép, chuyển tiếp hoặc sử dụng khác. Yêu cầu cho phép sao chép thông tin bất kỳ có trên accu-chek.com.vn phải được chuyển đến Người Quản trị trang Web.

Tuyên bố về tính riêng tư

Chính sách này vạch ra những nét chính của các bước của trang web ACCU-CHEK® để bảo vệ thông tin mà quí vị chọn chia sẻ với chúng tôi. Bảo vệ tính riêng tư của quí vị là quan trọng nhất đối với chúng tôi. Hãy tin chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bán, hoán đổi, hoặc cho bất kỳ ai sử dụng thông tin cá nhân của quí vị. Thông tin mà quí vị quyết định cung cấp được dùng để xử lý việc bảo đảm của quí vị hoặc cung cấp thông tin cá nhân hóa, và để tạo kinh nghiệm hữu dụng hơn. Khi quí vị cho phép, chúng tôi cũng có thể gửi email cho quí vị về những bổ sung vào thông tin về địa điểm, sản phẩm và y tế mà theo chúng tôi, quí vị sẽ thấy chúng có giá trị. Vào thời điểm bất kỳ, quí vị có thể chọn không nhận e-mail từ trang web ACCU-CHEK®.

Thông tin sau đây được thiết kế để cung cấp cho quí vị thông tin bổ sung về các quyền riêng tư của quí vị và việc sử dụng thông tin mà quí vị đã cung cấp cho trang web ACCU-CHEK®.

Ban biên tập

Thông tin trên trang web ACCU-CHEK® không phải do chuyên gia y tế viết. Thông tin được các chuyên viên chuyên nghiệp soạn thảo, dựa trên nhiều nguồn khoa học và y khoa đáng tin cậy. Mọi nội dung được Giảng viên (có Chứng chỉ Giảng dạy) về đái Tháo Đường xét duyệt cẩn trọng trước khi đăng tải trên trang web này.

Không có thông tin nào trong đó được thiết kế để thay thế các quan hệ của quí vị với đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quí vị. Thông tin tại trang web này là nhằm giúp quí vị tự chăm sóc bệnh Đái tháo đường hiện hữu.

Chính sách riêng tư của trẻ em

accu-chek.com đặc biệt quan tâm bảo vệ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn hoặc con bạn dưới 13 tuổi và muốn sử dụng các phần của trang này khi có yêu cầu về thông tin cá nhân, bạn phải được cha mẹ cho phép thông qua e-mail. Nếu một trẻ em dưới 13 tuổi muốn tham gia accu-chek.com, chúng tôi khuyến khích sự tham gia của cha mẹ để góp phần vào trải nghiệm của con em trên trang web của chúng tôi. Cha mẹ có quyền xem lại thông tin của con mình và yêu cầu xóa bỏ hoặc thay thế tại một thời điểm.

Qui định sử dụng chương trình trợ lý Đái tháo đường®

Chương trình Trợ lý Đái tháo đường được cung cấp cho quí vị theo các điều khoản của Qui định Sử dụng này và chính sách điều hành bất kỳ khác có thể được công bố bởi Roche Diagnostics, nhà chế tạo các sản phẩm ACCU-CHEK ("Roche Diagnostics"). BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO Ô "TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN," QUÍ VỊ THỪA NHẬN RẰNG MÌNH ĐÃ XEM XÉT VÀ ĐỒNG Ý MỌI QUI ĐỊNH CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY. ROCHE DIAGNOSTICS BẢO LƯU QUYỀN THAY ĐỔI HOẶC BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀO THỜI ĐIỂM BẤT KỲ, VÀ THAY ĐỔI ĐÓ SẼ CÓ HIỆU LỰC LẬP TỨC KHI ĐĂNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC THAY ĐỔI. NẾU THAY ĐỔI BẤT KỲ CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC ĐỐI VỚI QUÍ VỊ, QUÍ VỊ ĐỒNG Ý CHẤM DỨT LẬP TỨC VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CỦA MÌNH VÀO TRANG WEB CỦA ACCU-CHEK. VIỆC QUÍ VỊ TIẾP TỤC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB ACCU-CHEK SAU KHI ĐĂNG BẢN THAY ĐỔI HOẶC THÔNG BÁO CHO QUÍ VỊ VỀ THAY ĐỔI ĐÓ SẼ ĐƯỢC XEM NHƯ CẤU THÀNH VIỆC QUÍ VỊ ĐỒNG Ý VỚI MỌI QUI ĐỊNH CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BẤT KỲ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐÓ.

1. KHÔNG PHẢI THAY THẾ CHO QUAN HỆ BÁC SĨ / BỆNH NHÂN THÔNG THƯỜNG.

Trang web ACCU-CHEK® cung cấp thông tin và các công cụ để quản lý bệnh Đái tháo đường. Tuy nhiên, trang web không có nghĩa là phục vụ với chức năng thay thế việc thiết lập quan hệ bác sĩ – bệnh nhân thông thường với bác sĩ trong cộng đồng của quí vị.

2. TÍNH RIÊNG TƯ CỦA THÔNG TIN.

Chính sách của Roche Diagnostics là tôn trọng tính riêng tư của những người sử dụng của mình và sử dụng dữ liệu trong hệ thống ACCU-CHEK® một cách nhất quán với các luật và qui định của liên bang và tiểu bang hiện hành. Việc sử dụng dữ liệu trong hệ thống ACCU-CHEK chịu sự chi phối của Chính sách Riêng tư của ACCU-CHEK®, được tích hợp bằng cách nhắc đến như một phần của các Điều khoản Sử dụng này. Để biết thêm thông tin về Chính sách Riêng tư của ACCU-CHEK®, xin vui lòng truy cập trang accu-chek.com.vn và nhấp chuột vào "Pháp lý & Quyền Riêng tư."

3. MẬT MÃ CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ.

Khi quí vị đã đăng ký trở thành một thành viên của Chương trình Trợ lý Đái tháo đường, quí vị sẽ nhận được một mật mã và chỉ định tài khoản. Chỉ một mình quí vị phải chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của mật mã của quí vị, và đối với mọi hoạt động xảy ra có sử dụng mật mã của quí vị. Quí vị có thể thay đổi mật mã của quí vị bất kỳ thời điểm bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang web ACCU-CHEK®. Quí vị đồng ý thông báo cho Roche Diagnostics ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật mã của quí vị hoặc các vi phạm khác mà quí vị biết.

4. VIỆC QUÍ VỊ SỬ DỤNG TRANG WEB ACCU-CHEK.

Quí vị tuyên bố và bảo đảm rằng quí vị đủ 18 tuổi và quí vị có quyền hợp pháp và khả năng ký kết Điều khoản Sử dụng này.

Quí vị đồng ý không sử dụng trang web ACCU-CHEK® một cách bất hợp pháp hoặc nhằm mục đích bất hợp pháp bất kỳ. Quí vị không nên gửi thư từ điện tử cho các bên khác nhằm mục đích nào khác ngoài trao đổi thư tín cá nhân, tức là không quảng cáo hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc dưới dạng phân phối hàng loạt để truyền đạt một thông điệp tự nguyện chung. Quí vị đồng ý không dùng tên giả để đăng hoặc truyền thông điệp. Quí vị cũng đồng ý không đăng thông tin bất kỳ có tính (a) phỉ báng, bôi nhọ, khiêu dâm, lừa đảo, giả dối hoặc trái với quyền sở hữu hoặc quyền sở quyền sở hữu trí tuệ của người khác bất kỳ, hoặc (b) chứa virus hoặc mã khác làm hư hỏng hoặc phá hoại các tập tin hoặc chương trình của Roche Diagnostics hoặc người sử dụng bất kỳ của trang web của Roche Diagnostics.

Roche Diagnostics bảo lưu quyền xóa thông tin bất kỳ được quí vị chuyển đến khi nó có tính lừa đảo, lăng mạ, bôi nhọ, khiêu dâm hoặc vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của người khác bất kỳ.

Mọi quyền lợi và quyền tác giả của và đối với trang web ACCU-CHEK® (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở hình, ảnh, tranh hoạt hình, video, audio, nhạc, bản văn và “ứng dụng” được kết hợp vào trang web) thuộc sở hữu của Roche Diagnostics hoặc các nhà cung cấp của Roche Diagnostics.

5. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA.

Trang web accu-chek.com.vn có thể bao gồm hoặc cung cấp liên kết đến các trang Internet của bên thứ ba có thể chứa thông tin, các ý kiến hoặc đề xuất của nhiều cá nhân, tổ chức hoặc công ty khác nhau. Roche Diagnostics không có quan hệ công ty – chi nhánh với các trang web hoặc cá nhân, tổ chức hoặc công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin, các ý kiến hoặc đề xuất đó. Khi cung cấp các liên kết đó, Roche Diagnostics không ngụ ý tán thành các trang web được liên kết và Roche Diagnostics cũng không tuyên bố với quí vị rằng mình đã khảo sát nội dung của thông tin, ý kiến hoặc đề xuất trong trang web đó; vì lý do đó, quí vị hiểu và đồng ý rằng Roche Diagnostics không xác nhận hoặc bảo đảm tính chính xác của thông tin đó và cũng không nhất thiết tán thành các ý kiến hoặc đề xuất đó. Roche Diagnostics không chịu trách nhiệm về các hành động của các trang web đó, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các hành động liên quan đến tính riêng tư của các trang web đó.

6. SỬ DỤNG NỘI DUNG: ĐỘC QUYỀN.

Roche Diagnostics cho phép quí vị xem hoặc tải xuống một bản sao của tài liệu trên trang web ACCU-CHEK chỉ để sử dụng không nhằm mục đích thương mại cho chính mình. Quí vị không được in lại hoặc sao chụp cách khác bất kỳ tài liệu nào của Roche Diagnostics nếu không được Roche Diagnostics đồng ý trước bằng văn bản. Trừ dữ liệu cá nhân của quí vị, ACCU-CHEK nắm giữ mọi quyền, quyền lợi và lợi ích trong và đối với mọi nội dung, sản phẩm, tư liệu, phần mềm hoặc tài liệu khác trên trang web của ACCU-CHEK, và bằng sáng chế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác trong đối tượng bất kỳ nêu trên. Quí vị cũng đồng ý không cung cấp thông tin có bản quyền hoặc độc quyền khác cho Roche Diagnostics nếu không được chủ sở hữu tài liệu hoặc quyền đó cho phép, và chỉ có quí vị chịu trách nhiệm về tổn hại bất kỳ phát sinh do việc bộc lộ thông tin như vậy. Chỉ có quí vị chịu trách nhiệm với sự cho phép đó.

7. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THÀNH PHẦN KẾT NỐI MÁY ĐO GIỚI HẠN ĐỂ SỬ DỤNG PHI THƯƠNG MẠI.

Liên quan đến việc quí vị sử dụng Chương trình Trợ lý Bệnh Đái tháo đường, Roche Diagnostics cấp cho quí vị một giấy phép sử dụng không độc quyền, có tính cá nhân phi thương mại để sử dụng phần mềm RDWeb độc quyền. Phần mềm RDWeb cho phép Máy đo ACCU-CHEK® của quí vị chuyển dữ liệu đến Chương trình Trợ lý Đái tháo đường. Giấy phép của quí vị bao gồm quyền sử dụng phần mềm RDWeb và phương tiện, tài liệu in, tư liệu điện tử trực tuyến hoặc khác đi kèm bất kỳ, hoặc tài liệu khác đi kèm bất kỳ ("Sản phẩm được cấp phép"). Thuật ngữ Sản phẩm được cấp phép sẽ bao gồm mọi bản tải xuống và/hoặc cài đặt phần mềm RDWeb sau đó, bất kể cách thức cài đặt, và các điều khoản và giới hạn được qui định trong đó sẽ mở rộng đến những bản sao phần mềm có được bất kể thời gian xảy ra việc lấy bản sao đó.

Bằng cách đánh dấu ô "Tôi đã đọc và đồng ý các Điều khoản" quí vị cũng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của giấy phép sử dụng Sản phẩm được cấp phép này. Nếu quí vị không đồng ý các điều khoản cấp phép, quí vị không nên đánh dấu ô này và quí vị sẽ không có quyền cài đặt, sao chép hoặc sử dụng Sản phẩm được cấp phép.

Quí vị có thể sử dụng Sản phẩm được cấp phép để cho phép máy đo đường huyết ACCU-CHEK của quí vị giao tiếp với Chương trình Trợ lý Đái tháo đường. Giấy phép chỉ mở rộng đến việc tải thông tin kết quả xét nghiệm từ máy đo đường huyết ACCU-CHEK của quí vị đến phần mềm của Roche Diagnostics (bao hàm Chương trình Trợ lý Đái tháo đường). Quí vị không được sử dụng Sản phẩm được Cấp phép để cho phép truy cập hoặc thực hiện lệnh gọi mã thi hành không phải trong chương trình phần mềm của Roche Diagnostics hoặc thay đổi các chức năng của máy đo đường huyết của quí vị theo cách bất kỳ. Quí vị đồng ý chỉ cho phép phần mềm này được cài đặt trên các máy mà quí vị có quyền cài đặt phần mềm.

Quí vị không được thay đổi, đổi ngược thiết kế hoặc phân tách Sản phẩm được cấp phép. Quí vị không được sao chép Sản phẩm được cấp phép trừ khi cần thiết để (i) đọc Sản phẩm được Cấp phép vào bộ nhớ của một máy tính chỉ nhằm mục đích thực hiện nó trên một máy riêng (ii) tạo ra bản sao niêm cất. Các bản sao bất kỳ mà quí vị tạo ra của Sản phẩm được cấp phép phải chứa cùng các thông báo về độc quyền xuất hiện trên và trong các Sản phẩm được cấp phép. Cấm sao chép, nhân bản, bán hoặc phân phối Sản phẩm được cấp phép bằng cách khác.

Giấy phép của quí vị để sử dụng Sản phẩm được cấp phép mở rộng chỉ đến phạm vi sử dụng phi thương mại. Thỏa thuận cấp phép này mở rộng cho mọi bản tải xuống và cài đặt phần mềm RDWeb sau này. Sử dụng phi thương mại có nghĩa là quí vị đang sử dụng Sản phẩm được Cấp phép chỉ cho mục đích cá nhân, và không sử dụng Sản phẩm được Cấp phép theo cách bất kỳ nhằm cung cấp thù lao trực tiếp hoặc gián tiếp cho quí vị, bất kể là hiện tại hay sau này. Một việc sử dụng là thương mại hay phi thương mại sẽ được Roche Diagnostics quyết định bằng suy xét của riêng Roche Diagnostics. Sử dụng Sản phẩm được Cấp phép để phát triển sản phẩm phần mềm hoặc chương trình sử dụng thương mại để được sử dụng cùng với, kết hợp với hoặc đòi hỏi sử dụng Sản phẩm được Cấp phép sẽ được xem là sử dụng thương mại, ngay cả khi Sản phẩm được Cấp phép không phải là một phần trực tiếp của việc sử dụng thương mại đó và vẫn thuộc sở hữu của người sử dụng phi thương mại.

Việc quí vị sử dụng Sản phẩm được Cấp phép nhằm mục đích thương mại sẽ cấu thành vi phạm giấy phép sử dụng và sẽ khiến Roche Diagnostics có quyền chấm dứt việc sử dụng của quí vị và thực hiện các biện pháp khắc phục hợp pháp và công bằng. Ngoài ra, thay vào đó Roche Diagnostics có thể chọn chuyển đổi giấy phép sử dụng của quí vị thành giấy phép sử dụng thương mại, được xem là có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên mà quí vị sử dụng thương mại Sản phẩm được Cấp phép, và áp đặt các phí bản quyền hợp lý đối với quí vị về việc sử dụng thương mại của quí vị (kể cả các phí bản quyền đến hạn trong quá khứ đối với việc sử dụng như vậy, cộng thêm lãi).

8. TỪ BỎ CÁC CAM KẾT.

THÔNG TIN ĐƯỢC ROCHE DIAGNOSTICS CUNG CẤP ĐƯỢC ĐƯA RA "NGUYÊN VẸN" VÀ ROCHE DIAGNOSTICS KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC CAM KẾT BẤT KỲ VỀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC CHÚNG TÔI HOẶC CÁC ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI CUNG CẤP VÀ CỤ THỂ LÀ TỪ BỎ ĐẾN MỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP BẤT KỲ VÀ MỌI CAM KẾT, TƯỜNG MINH HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC CAM KẾT NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, MỨC ĐỘ HOÀN CHỈNH, TIN CẬY, CHÍNH XÁC, THÍCH HỢP, HỮU DỤNG, ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG THỜI GIAN, KHÔNG VI PHẠM HOẶC XỨNG ĐÁNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG, ỨNG DỤNG HOẶC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BẤT KỲ.

Ngoài ra, Roche Diagnostics không tuyên bố hoặc cam kết bất kỳ về các ứng dụng phần mềm bất kỳ được cung cấp cho quí vị hoặc để quí vị sử dụng liên quan đến việc quí vị sử dụng trang web và theo đây từ bỏ các cam kết bất kỳ thuộc hàm ý của luật pháp. ROCHE DIAGNOSTICS THEO ĐÂY TỪ BỎ MỌI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH CHẤT HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ HOẶC THEO CÁCH BẤT KỲ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN ỨNG DỤNG DIABETES ASSISTANT CỦA THÀNH PHẦN BẤT KỲ CỦA MÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC TỔN HẠI ĐỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC PHẦN CỨNG MÁY TÍNH (BẤT KỂ LÀ DO ROCHE HAY KHÔNG) VÀ MẤT DỮ LIỆU. VIỆC LOẠI TRỪ NÀY ÁP DỤNG BẤT CHẤP VIỆC CÁC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÓ LÀ XUẤT PHÁT TỪ VI PHẠM CAM KẾT, VI PHẠM THỎA THUẬN, SƠ SUẤT HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM KHẮC KHI SAI SÓT HOẶC VÌ LÝ DO KHÁC BẤT KỲ.

9. THỜI HẠN; CHẤM DỨT.

Các Điều khoản Sử dụng này bắt đầu có hiệu lực giữa Roche Diagnostics và quí vị vào ngày quí vị sử dụng accu-chek.com lần đầu tiên và/hoặc hoàn thành quá trình đăng ký. Roche Diagnostics hoặc quí vị có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này và quyền của quí vị để sử dụng hoặc truy cập trang web ACCU-CHEK, tại thời điểm bất kỳ, có hoặc không có lý do. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ lập tức chấm dứt khi quí vị không thể tuân thủ các Điều khoản Sử dụng hoặc các chính sách của Roche Diagnostics được đưa ra và công bố trên trang ACCU-CHEK tùy từng thời điểm.

10. CHUYỂN NHƯỢNG.

Quí vị không được chuyển nhượng Thỏa thuận này. Roche Diagnostics có thể chuyển nhượng tất cả hoặc một phần các quyền của mình theo Điều khoản Sử dụng này cho công ty liên kết, công ty con hoặc công ty kế tục. Các Điều khoản Sử dụng này có tính ràng buộc và tác dụng đối với những người kế tục và được chuyển nhượng hợp pháp của Roche Diagnostics.

11. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN.

Các qui định của Điều khoản Sử dụng này có thể được tách rời và, trong trường hợp một qui định khác bất kỳ trong các Điều khoản Sử dụng này được quyết định là vô hiệu, bất hợp pháp và không thể thực thi được, các qui định còn lại vẫn còn nguyên hiệu lực và khả năng thực thi.

12. THỎA THUẬN TRỌN VẸN.

Các Điều khoản Sử dụng này qui định thỏa thuận trọn vẹn giữa Roche Diagnostics và quí vị về việc quí vị sử dụng trang web ACCU-CHEK và các dịch vụ, và thay thế mọi thỏa thuận trước đây bất kỳ liên quan đến đối tượng này, bất kể là bằng văn bản hay bằng miệng.

Cách thu thập và sử dụng thông tin từ quí vị

accu-chek.com thu thập nhiều thông tin khác nhau theo nhiều cách

Thư mục

Nội dung của accu-chek.com được lấy từ nhiều nguồn đáng tin cậy, bao gồm các cơ quan chức năng về Đái tháo đường, các nguồn y khoa tổng quát, và các nghiên cứu đã được công bố. Quý vị có thể tham khảo thông tin tại các đường dẫn dưới đây.

American Diabetes Association
American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. "Defining and Reporting Hypoglycemia in Diabetes: A Report from the American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia." Diabetes Care 28 (2005): 1245-1249, http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/28/5/1245 (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association, American College of Cardiology. "Hypertension in Diabetes." Diabetes and Cardiovascular Disease Review 2 (2002): 1-4, http://www.diabetes.org/uedocuments/ADACardioReview2.pdf (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association, American College of Cardiology. “Coronary Heart Disease in Women with Diabetes.” Diabetes and Cardiovascular Disease Review 5 (2003): 1-8, http://www.diabetes.org/uedocuments/Issue5.women.diabetes.cvd.pdf (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "A1C Test," http://www.diabetes.org/type-2-diabetes/a1c-test.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Diabetes and Retinopathy (Eye Complications)," http://www.diabetes.org/diabetes-statistics/eye-complications.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Diabetes Statistics," http://www.diabetes.org/diabetes-statistics.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Eye Complications," http://www.diabetes.org/type-1-diabetes/eye-complications.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Foot Care," http://www.diabetes.org/type-2-diabetes/foot-care.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Frequently Asked Questions about Pre-diabetes," http://www.diabetes.org/pre-diabetes/faq.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Getting Started," http://www.diabetes.org/weightloss-and-exercise/exercise/getting-started.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "How to Tell If You Have Prediabetes," http://www.diabetes.org/pre-diabetes/pre-diabetes-symptoms.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Hypoglycemia," http://www.diabetes.org/type-2-diabetes/hypoglycemia.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Insulin Administration." American Diabetes Association Position Statement. Diabetes Care 27 (2004): S106-S107, http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/27/suppl_1/s106 (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Insulin Pumps," http://www.diabetes.org/for-parents-and-kids/diabetes-care/insulin-pumps.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Standards of Medical Care in Diabetes—2006." American Diabetes Association Position Statement. Diabetes Care 29 (2006): S4-S42, http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/29/suppl_1/s4 (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Standards of Medical Care in Diabetes." American Diabetes Association Position Statement. Diabetes Care 28 (2005): S4-S36, http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/extract/diacare;28/suppl_1/s4 (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Treating High Blood Pressure in People with Diabetes," http://www.diabetes.org/type-1-diabetes/well-being/treating-high-bp.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "Types of Exercise," http://www.diabetes.org/weightloss-and-exercise/exercise/types-of-exercise.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "What Is Exercise?" http://www.diabetes.org/weightloss-and-exercise/exercise/what-is-exercise.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. "When You're Sick," http://www.diabetes.org/gestational-diabetes/sick.jsp (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. “Hypertension Management in Adults with Diabetes.” American Diabetes Association Position Statement. Diabetes Care 27 (2004) : S65-S67, http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/27/suppl_1/s65 (accessed January 6, 2006).

American Diabetes Association. “National Diabetes Fact Sheet,” http://www.diabetes.org/uedocuments/NationalDiabetesFactSheetRev.pdf (accessed May 8, 2006).

Pickup, John, and Harry Keen. "Continuous Subcutaneous Insulin Infusion at 25 Years." American Diabetes Association Position Statement. Diabetes Care 25 (2002): 593-598, http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/abstract/25/3/593 (accessed January 6, 2006).

Joslin Diabetes Center
Joslin Diabetes Center. "Insulin Action," http://www.joslin.org/Beginners_guide_661.asp (accessed January 6, 2006).

Joslin Diabetes Center. "Why Does Blood Glucose Become Elevated When I Am Sick?" http://www.joslin.org/managing_your_diabetes_653.asp (accessed January 6, 2006).

Mayo Organization
Mayo Foundation for Medical Education and Research. "Diabetes and Exercise: When to Monitor Your Blood Sugar," (February 2005), http://www.mayoclinic.com/health/diabetes-and-exercise/DA00105 (accessed January 6, 2006).

Mayo Foundation for Medical Education and Research. “High Blood Pressure (Hypertension)” (September 2005), http://www.mayoclinic.com/health/high-blood-pressure/DS00100 (accessed January 6, 2006).

Individual References
Ahern, JoAnn, and William V. Tamborlane. "Steps to Reduce the Risks of Severe Hypoglycemia," Diabetes Spectrum 10, no. 1 (1997): 39-41, http://journal.diabetes.org/diabetesspectrum/97v10n01/pg39.htm (accessed January 6, 2006).

American Academy of Family Physicians. "Exercise: A Healthy Habit to Start and Keep" (1996; updated 2005), http://familydoctor.org/059.xml (accessed January 6, 2006).

American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology. “The American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for the Management of Diabetes Mellitus: The AACE System of Intensive Diabetes Self-Management—2002 Update.” Endocrine Practice 8 (2002): S40-S82, http://www.aace.com/pub/pdf/guidelines/diabetes_2002.pdf (accessed January 6, 2006).

American College of Endocrinology. “American College of Endocrinology Consensus Statement on Guidelines for Glycemic Control.” Endocrine Pract 8 (2002): S5-S11, http://www.aace.com/meetings/consensus/dcc/pdf/dccwhitepaper.pdf (accessed January 6, 2006).

Department of Health and Human Services. “National Diabetes Fact Sheet: General Information and National Estimates on Diabetes in the United States, 2005.” Centers for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2005.pdf (accessed January 6, 2006).

International Diabetes Federation http://www.idf.org (accessed January 6, 2006).

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. “Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).” Summary at http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/control/ (accessed January 6, 2006). Full results of the DCCT are reported in Diabetes Control and Complications Trial Research Group. “The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus.” New England Journal of Medicine, 329, no.14 (1993).

National Institutes of Health, Warren Grant Magnuson Clinical Center. "Giving a Subcutaneous Injection." Patient Information Publications (2002). http://www.cc.nih.gov/ccc/patient_education/pepubs/subq.pdf (accessed January 6, 2006).

Turner, Robert, Rury Holman, Charles Fox, David Wright, David Hadden. “UK Prospective Diabetes Study.” Diabetes Today 2 (1999): 22-24, http://www.dtu.ox.ac.uk/index.php?maindoc=/ukpds/ (accessed January 6, 2006).

Williams, Desmond, Betsy Cadwell, Yiling Cheng, Catherine Cowie, Edward Gregg, Linda Geiss, Michael Engelgau, KM Venkat Narayan, and Giuseppina Imperatore. “Prevalence of Impaired Fasting Glucose and Its Relationship with Cardiovascular Disease Risk Factors in US Adolescents, 1999-2000,” Pediatrics 116, no. 5 (2005): 1122-1126, http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/116/5/1122 (accessed January 6, 2006).

Bên thứ ba để thông tin có thể được tiết lộ

Thông tin bạn cung cấp trên trang web accu-chek.com sẽ không bao giờ được bán, trao đổi hoặc cho thuê vì mục đích thương mại. Thêm nữa, bất kỳ bên thứ ba để thông tin được tiết lộ sẽ được liệt kê trong phần này của Chính sách Bảo Mật của chúng tôi và sẽ bao gồm tên của công ty, kinh doanh của họ và lý do tại sao các thông tin đang được tiết lộ.

Fulcrum Analytics, công ty xử lý và quản lý dữ liệu, nhận, lưu trữ, bảo trì và phân tích các dữ liệu thu được từ các bạn thay mặt cho accu-chek.com. Do đó, tất cả các thông tin do bạn cung cấp và thu được từ máy tính của bạn được truyền trực tiếp đến Fulcrum Analytics. Điểm tựa Analytics đồng ý tuân thủ các điều khoản của chính sách bảo mật khi nó gắn liền với việc sử dụng các thông tin của bạn.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng riêng nội dung của các trang web khác. Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật của các trang web khác khi cung cấp thông tin cá nhân.

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba đặt quảng cáo trên các trang web khác. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại) khi bạn vào trang web này và các trang web khác để đo lường hiệu quả quảng cáo và cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ bạn quan tâm đến bạn. Chúng tôi KHÔNG chia sẻ bất kỳ thông tin, có thể được sử dụng để nhận dạng bạn (những thứ như tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, ...vvv) với các công ty thứ ba cũng như các công ty khác, trừ trường hợp liệt kê chi tiết trong chính sách này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực tiễn này và sự lựa chọn của bạn để chọn không có thông tin này được sử dụng bởi các công ty này, nhấn vào đây.

Khả năng và phương tiện để truy cập thông tin cá nhân cho việc xem xét, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ

Bất cứ lúc nào, bạn có thể xem xét, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin chúng tôi đã lưu trữ về bạn bằng cách liên hệ accu-chek.com qua e-mail. Chúng tôi sẽ thực hiện kịp thời với bất kỳ yêu cầu xem xét, chỉnh sửa hoặc loại bỏ thông tin.

Luôn luôn có thể chọn không tham gia

Bất cứ lúc nào, bạn có thể chọn để không tham gia tiếp tục trao đổi thư điện tử với accu-chek.com bằng cách sử dụng chức năng tự động hóa toàn cầu Opt Out hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi. Tất cả các yêu cầu loại bỏ sẽ được xử lý nhanh chóng và không có câu hỏi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về điều này chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện của trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

ACCU-CHEK, ACCUDATA, ACCULINK, ACCU-CHEK ACTIVE, ADVANTAGE, ACCU-CHEK AVIVA, CHEMSTRIP, COMFORT CURVE, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK COMPASS, COMPLETE, DIABETES ASSISTANT, EASY, INSTANT, MICRAL, ACCU-CHEK MULTICLIX, ACCU-CHEK SPIRIT, THE ONE WITH THE DRUM, CAMIT, SAFE-T-PRO, SOFTCLIX, LIVE LIFE, WE'LL FIT IN and VOICEMATE là thương hiệu của Roche.

Tất cả những sản phẩm và nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Trang web accu-chek.com được sở hữu, duy trì và được tài trợ bởi Công ty Roche Diagnostics.